Log In
Legal Notice
ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท เดมเลอร์ เอจี แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอ และการจัดวางเนื้อหาในเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ และข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้มิอาจทำ แสดงซ้ำ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือโอนไปใช้ในเว็บไซต์อื่นได้ บางอินเตอร์เน็ตของเมอร์เซเดส-เบนซ์อาจจะปรากฏรูปภาพซึ่งอยู่ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการประจำปี 2013 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคา
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างภาพประกอบและรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดเตรียมสำหรับการ ใช้งานทั่วไปในเว็บไซต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในหลายประเทศทั่วโลก ฉะนั้นข้อมูลบางอย่างและ/หรืออุปกรณ์บางชนิดที่ไม่มีในบางประเทศ หรือไม่เป็นที่ต้องการในตลาดประเทศอื่น หรืออยู่ภายใต้การควบคุมในบางประเทศ จะมีข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปตามประเทศนั้น ๆ
ถ้าท่าน สนใจในรถรุ่นใด สี อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์และไม่แน่ใจว่าจะมีขายในประเทศของท่านหรือ ไม่ ท่านควรติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการในประเทศนั้น ๆ ราคารถที่แสดงอยู่เป็นราคาขายปลีก และเป็นราคาในขณะนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า
หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น เครื่องหมายทุกเครื่องหมายที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์จะอยู่ภาย ใต้สิทธิเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดมเลอร์ เอจี ซึ่งรวมไปถึงชื่อยี่ห้อ ป้ายชื่อรุ่นต่างๆ และเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ ในองค์กร

ข้อกำหนดแห่งสิทธิ์
เดมเลอร์ เอจี ตระหนักถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ที่รวบรวมเอาความคิดริเริ่มต่างๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเราหวังว่าท่านคงเห็นถึงความพยายามในความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เช่น เดียวกับเรา อย่างไรก็ตามท่านจะต้องรับทราบด้วยว่าเดมเลอร์ เอจี มีสิทธิปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ฉะนั้นจึงขอแจ้งเตือนมายังท่านว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือข้อความรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเดมเลอร์ เอจี จึงไม่อนุญาตให้นำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด

คำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์
เว็บไซต์นี้จะมีการกล่าวถึงคำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์ถึงอนาคตอันใกล้ที่ยัง มาไม่ถึง อันเป็นความเชื่อของผู้บริหาร เดมเลอร์ เอจี ยกตัวอย่างเช่นคำว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณการว่า” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “วางแผนว่า” และ “โครงการ” ซึ่งล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์ ที่ต้องการความชี้ชัดอีก คำกล่าวนั้นเป็นการสะท้อนถึงทรรศนะของเดมเลอร์ เอจี ต่อกิจกรรมในอนาคต ซึ่งเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนดังคาดหวัง ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในบันทึกของเดมเลอร์ เอจีต่อหน่วย Securities and Exchange Commission ของสหรัฐอเมริกา (รวมถึงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ) ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ผลลัพภ์ที่คลาดเคลื่อนไป รวมถึงสาเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเงื่อนไขทางธุรกิจ หรือความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและอัตราดอกเบี้ย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การไม่ยอมรับของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการและการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเดมเลอร์ เอจี ขอปฎิเสธความตั้งใจใด ๆ หรือการผูกพันที่จะต้องตามคำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำโดยเดมเลอร์ เอจี โดยถูกต้องตามกฎหมาย “ดังที่แสดงอยู่” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรืออาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภทรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการ รับประกันความเหมาะสมการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือการรับ ประกันความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์นี้อาจมีความถูกต้องแม่นยำ หรือมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือผิดพลาดได้

เว็บไซต์นี้ มีการจัดทำให้เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเดมเลอร์ เอจี ฉะนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ ของเว็บไซต์นั้น เดมเลอร์ เอจีจัดทำเชื่อมโยงให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ข้อความภายในทั้งหมดในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงให้ จึงไม่อยู่ในการรับรู้ของเดมเลอร์ เอจี

© Copyright Daimler AG
Booking a test drive