Log In
Data Protection
การป้องกันข้อมูล
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่ท่านเข้ามาแวะชมเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งความสนใจของท่านที่มีต่อทางบริษัทและผลิตภัณฑ์สินค้าของเรา เราให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน และพึงประสงค์ให้ท่าน มีความรู้สึกมั่นใจในการเข้ามาแวะชมเว็บไซต์ของเรา การป้องกันในเรื่องการจัดการ ข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ซึ่งเราคำนึงถึงตามขบวนการของการให้บริการทางธุรกิจของเรา เราจัดการข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ซึ่งได้รับมาในขณะเข้ามาแวะชมเว็บไซต์ของเรานั้น ตามกฎเกณฑ์สิทธิ์การป้องกันข้อมูลของแต่ละประเทศนั้นๆ จากทางหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการข้อมูล อนึ่ง นโยบายการป้องกันข้อมูลของเรานั้นเป็นไปตามรหัสทางพฤติกรรมการป้องกันของ ทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะประกอบไปด้วยลิงค์ต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์ของผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งวิธีการป้องกันข้อมูลเช่นนี้อาจไม่สามารถนำมาใช้ได การจัดเก็บและการจัดการข้อมูลส่วนตัว ในขณะที่ท่านเข้ามาแวะชมเว็บไซต์ของเรา ทางเซอร์เวอร์เว็บไซต์ของเราจะเก็บ บันทึกข้อมูลที่อยู่ IP-Adresse ตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของท่านได้กำหนดไว้ให้ เว็บไซต์ต่าง ๆ ก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามาแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราที่ท่านแวะเข้ามาเยี่ยมชม รวมทั้ง วันที่ ระยะเวลาการเยี่ยมชม และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลจะถูกเก็บบันทึกไว้ก็ต่อเมื่อกรณีที่ตัวท่านเองนั้นได้ให้ ข้อมูลเหล่านี้ไว้กับเราสำหรับเรื่องราว เช่น การลงทะเบียน, การสอบถาม, การจัดตั้งรางวัล หรือการดำเนินการทำสัญญา เพียงเท่านั้น
การใช้ข้อมูลส่วนตัว,ถ่ายทอดข้อมูลและเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านเทคนิคการบริหารเว็บไซต์, การบริหารดูแลลูกค้า, สำหรับข้อสอบถามในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้า สำหรับด้านการตลาดในขอบข่ายที่จำเป็นเพียงเท่านั้น การถ่ายทอดข้อมูลส่วนตัวบุคคลให้กับทางหน่วยงานของรัฐและราชการจะมีเกิดขึ้น โดยขอบเขตตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ภายในประเทศอย่างเด่นชัดเพียงเท่านั้น พนักงาน, เอเย่นต์ ผู้จำหน่ายฯ และตัวแทนขายของเราจะได้รับมอบหมายหน้าที่จากเราในเรื่องการให้ความไว้วางใจ ได้เป็นอย่างดี
หนทางให้เลือก
เราต้องการนำข้อมูลของท่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้า และผลงานของเรา และสอบถามท่านในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยตามสถานการณ์จำเป็น การเข้ามามีส่วนในกรณีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น โดยความสมัครใจ ถ้าท่านไม่ยินยอมเห็นด้วยท่านสามารถแจ้งบอกเราดังกล่าวเช่นนั้นได้ทุกเวลา เพื่อที่เราสามารถปิดกันข้อมูลตามความต้องการสอดคล้อง ท่าน สามารถค้นหาข้อมูลประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์แต่ละอัน
ความปลอดภัย
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งมาตรการความปลอดภัย ด้านเทคนิคและด้านการจัดเตรียมไว้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงดัดแปลง, การสูญเสีย, การถูกทำลายของข้อมูลของท่านซึ่งเราได้จัดเก็บไว้ และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจาก บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต มาตรการความปลอดภัยของเราถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดไปตามพัฒนาการของเทคนิค
สิทธิการติดต่อสอบถาม
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนรับผิดชอบสำหรับท่าน ที่ได้รับอนุญาตจะบอกแจ้งให้ท่านรับทราบโดยทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรตามความ เรียกร้อง ตามความสอดคล้องของกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ว่ามีข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่าน อันใดได้ถูกเก็บบันทึกไว้กับทางเราหรือไม่ ถ้าท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ เราจะบอกชี้แจงให้ท่านทราบถึงวิธีการค้นดูและลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย ตัวเองตามสถานการณ์จำเป็น ถ้ามีการเก็บบันทึกข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดไป ถึงแม้ว่าเราได้พยายามค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเด็ทข้อมูลแล้วก็ตาม เราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องตามความเรียกร้องของท่าน

ถ้าท่าน มีคำถามใด ๆ ในเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อ สอบถามได้กับผู้ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ ของเราในด้านการป้องกันข้อมูล ซึ่งเป็นทีมเวอร์คที่ยินดีพร้อมที่จะให้การบริการต่อตัวท่านในด้านการค้นหา สอบถาม การให้ข้อคิดเห็นใหม่ๆ หรือการติชมต่อว่าต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ผู้ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท ฯ ในด้านการป้องกันข้อมูล
Dr Joachim Rieß
บริษัท เดมเลอร์ หุ้นส่วนจำกัด (Daimler AG) HPC 0624
D-70546 Stuttgart
Germany
© Copyright Daimler AG
Booking a test drive